Stavební zákon

Vyřídím pro Vás územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení stavby či kolaudační souhlas. Současně vyřídím všechny potřebné dokumenty pro tyto správní akty, jako jsou:

  • Snímek z katastrální mapy

  • Radonový index pozemku

  • Hydrogeologický průzkum

  • Rozptylová studie a odborný posudek z hlediska ochrany ovzduší

  • Soulad stavby s územním plánem

  • Zápis staveb a jejich změn do katastru nemovitostí

  • Geometrický plán vč. rozdělení pozemků

  • Stanovisko správce sítí (ČEZ, RWE, SmVak, Telefonica O2 aj.)

Předmětem zastoupení je projednání projektové dokumentace se všemi správními orgány či účastníky řízení.