Ovzduší

  • zpracování provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší;

  • vypracování technicko-organizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší (Provozní řád z hlediska ochrany ovzduší);

  • zabezpečení autorizovaného měření emisí dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a prováděcích vyhlášek;

  • zajištění zpracování rozptylové studie a odborného posudku z hlediska zákona č. 201/2012 Sb.;

  • výpočet poplatků za znečišťování ovzduší;

  • vypracování a podání žádostí podle zákona č. 201/2012 Sb. (povolení umístění, stavba či trvalý provoz zdrojů zněčišťování ovduší, či změna na zdrojích aj.);

  • zastoupení při jednání s povolujícími či kontrolními orgány;

  • ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností.