Aktuality

Roční hlášení o nakládání s odpady za rok 2023 - ISPOP

02.01.2023 06:50
Ohlašovací povinnost má podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. původce, který v produkci či nakládání s odpady v předcházejícím roce přesáhl limit 600 kg nebezpečného nebo 100 tun ostatního odpadu. Hlášení je nutné zaslat do ISPOP do 28.2.2023. Oprávněné osoby hlášení do ISPOP zasílají vždy v...

Roční hlášení o nakládání s odpady

12.01.2017 07:22
Ohlašovací povinnost má podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. původce, který v produkci či nakládání s odpady v předcházejícím roce přesáhl limit 100 kg nebezpečného nebo 100 tun ostatního odpadu. Hlášení je nutné zaslat do ISPOP do 15.2.2017. Pokud si nevíte rady a rádi byste uvítali pomoc při...

Novela vyhlášky upravující náležitosti havarijního plánu

18.04.2014 13:38
Vyhláška č. 66/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.  -...

Vyhodnocení povinnosti zpracování ZÁKLADNÍ ZPRÁVY

03.02.2014 06:44
Provozovatelé zařízení podle zákona č. 76/2002 Sb. musejí od 7. ledna 2014 dokládat povolujícímu úřadu, jako součást řízení o změně integrovaného povolení, zpracování nebo vyhodnocení povinnosti zpracování ZÁKLADNÍ ZPRÁVY podle § 4a zákona o integrované prevenci. K uvedenému složí Metodický...

Aktualizovaný seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením

25.01.2014 20:17
Ministerstvo životního prostředí publikovalo seznam správních aktů nahrazovaných integrovaným povolením. Seznam nahrazovaných správních aktů byl vytvořen pro usnadnění přípravy žádostí o integrované povolení podle vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované...

Vazba zákona o ochraně ovzduší a zákona o integrované prevenci

15.01.2014 17:56
Ministerstvo životního prostředí vydalo aktualizované znění metodiky, která řeší problematiku nového zákona o ochraně ovzduší a zákona o integrovné prevenci. Zajímavá je část týkající se povinnosti provozovatelů zařízení v režimu IPPC podat žádost o případnou změnu IP, a to ve lhůtě do 2 let od...

Kotlíková dotace - dotace na výměnu kotlů v MSK

01.01.2014 18:02
Byla vyhlášená 4. společná výzva MSK a MŽP k podání žádostí o poskytnutí dotace ze  Společného programu na podporu výměny kotlů.  Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Zahájení příjmu žádostí:...

Novela zákona o integrované prevenci

01.05.2013 21:50
Dne 19. 3. 2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další...

Hodnocení rizik - ekologická újma

25.03.2012 22:18
Nová povinnost pro provozovatele vyjmenovaných činností v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Do konce roku 2012 je povinnost mít zpracované hodnocení rizik a případně zabezpečit finační zajištění k náhradě nákladů....

ISPOP 2012 - ohlašovací povinnost

20.12.2011 10:17
V roce 2012 vzniká pro mnoho provozovatelů zařízení povinnost své údaje o provozu zařízení ohlašovat prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). V současné době tyto údaje byly předávány pouze v písemné podobě příslušných orgánům státní správy nebo dotčeným...