• vypracování základního hodnocení rizik pro Vámi vykonávanou provozní činnost (osvědčení)

 

Do 31.12.2012 provozovatel vykonávající činnosti uvedené v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb. byl povinen provést min. základní hodnocení rizika. Jedná se o zpracování dokumentu zohledňující možná rizika pocházející z Vaší činnosti.

Nabízím zpracování tohoto základního hodnocení, popř. jen konzultaci, zda se uvedený zákon na Vaši činnost vztahuje. Mám za sebou již řadu zpracovaných hodnocení, zejména na zařízení podléhající integrované prevenci, skládky, sběrné dvory, sklady olejů, nakládání s vodami, zdroje znečišťování ovzduší aj.

 

Kdo má povinnost provést hodnocení rizik?

§ 14 odst. (1) zákona č. 167/2008 Sb.

"Provozovatel, který vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, je povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů podle tohoto zákona (dále jen "finanční zajištění"). Rozsah finančního zajištění musí po celou dobu výkonu provozní činnosti provozovatele odpovídat rozsahu možných nákladů a intenzitě nebo závažnosti vytvářeného rizika ekologické újmy. K tomu je provozovatel povinen provést hodnocení rizik jednotlivých provozních činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, které hodlá provozovat, a toto hodnocení průběžně aktualizovat v případě významných změn provozní činnosti."

 

Činnosti dle přílohy č. 1 k zákonu

 • Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.

 • Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb.

 • Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.

 • Odběr povrchových nebo podzemních vod podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 254/2001 Sb.

 • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, přípravky na ochranu rostlin, nebo biocidními přípravky

 • Přeprava nebezpečných chemických látek a chemických přípravků potrubím a ve všech typech dopravy

 • Nakládání s těžebním odpadem

 • Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb.

 • Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení dle zákona č. 86/2002 Sb.

 • Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení dle § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb.

 • Přeshraniční přeprava odpadů do ČR, z ČR a přes ČR dle § 53 zákona č. 185/2001 Sb.

 • Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty dle zákona č. 78/2004 Sb.

 • Zacházení se závadnými látkami dle § 39 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001 Sb.